Hoofdmenu

3. Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KJV “De Daele”
 
Artikel 1    Leden
Het aantal Leden bedraagt maximaal 52, dit ter beoordeling van het bestuur.
Kandidaat-leden kunnen op de wachtlijst geplaatst worden na overleg met de leden.
Het bestuur kan dan indien gewenst en mogelijk personen van de wachtlijst als nieuwe leden toelaten.
 
Artikel 2    Contributie
De leden zijn contributie verschuldigd. Betaling der contributie heeft plaats bij voorkeur via de bank in één keer, of in twee termijnen. Of in overleg met de penningmeester. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarvergadering bij de vaststelling van de begroting.
 
Artikel 3    Speelavond
De speelavond is op de donderdag van elke week indien het gebouw “De Daele” geopend is. Bij verhindering dient men dit voor 18.00 uur van de betreffende speelavond te melden bij een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid (wedstrijdlei­der). Verhindering kan ook worden aangegeven op de zgn. absentielijst. Voor de invulling daarvan is men persoonlijk verantwoordelijk. Bij niet (tijdig) afmelden zal de avond als gespeeld worden beschouwd, maar men ontvangt hiervoor geen punten voor de lopende competitie(s), terwijl zo’n avond wel meetelt en niet kan worden afgestreept.
Klachten, op- en aanmerkingen met betrekking tot gedrag of kaarten van leden dienen op dezelfde speelavond aan tenminste twee bestuursleden tezamen gemeld te worden. Het bestuur draagt dan zorg voor een zo spoedig mogelijke afwikkeling van de klachten en op- en aanmerkingen.
 
Artikel 4    Competities
De Algemene Vergadering besluit tot het instellen van competities en stelt daartoe een competitiereglement vast.
 
Artikel 5    Toernooien
Tijdens toernooien mogen Leden elk 1 persoon vanaf 18 jaar introduceren. Ter beoordeling van het bestuur kan hiervan worden afgeweken.
 
Artikel 6    Spelregels
Er wordt gespeeld volgens het Amsterdams systeem en het K.B.N. reglement. Met betrekking tot verzaken is de volgende regel van kracht: Wanneer de slag nog niet is gedekt dan wel eenvoudig is te herstellen, dan is herstellen toegestaan. Is dit niet het geval dan beslist de niet verzakende partij of er wel of niet overgespeeld zal worden. Bij niet overspelen geldt de uitslag van de gespeelde partij alsof er niet verzaakt is.
 
Artikel 7    Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschiedt op overeenkomstige wijze zoals is bepaald in artikel 18 van de Statuten.
 
 
Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 21 juni 1990.
 
Wijziging Artikel 5 vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 17.06.1993
 
Wijziging Artikel 2 en 6 vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 30-06-2011
 
De voorzitter     De secretaris